Porady dla osób, których dane dotyczą przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

I. Przepisy ogólne

Bioline Products s.r.o. (zwany dalej "Administratorem") jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej "RODO").

Dane kontaktowe administratora:

Adres: Krakovská 1338/10, 110 00, Praga 1

E-mail: info@enterosgel.eu

Telephone: +420 266 317 783

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, np. imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora sieciowego itp.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza przekazane przez użytkowników dane osobowe lub dane zebrane przez Administratora w trakcie realizacji zamówień.

Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

W razie kontaktu z naszą infolinią lub korespondencji w formie pisemnej, będziemy również przetwarzać dane osobowe zawarte w takiej korespondencji.

W razie przekazania nam danych osobowych osób trzecich, wymagamy poinformowania o tym danej osoby i uzyskania jej zgody na niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, na przykład adres IP, data i czas dostępu do naszej strony internetowej, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym itp. Możemy również przetwarzać informacje o zachowaniach użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej. Jednakże informacje dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej pozostają anonimowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa prywatności użytkowników. Przetwarzamy również automatycznie pliki cookie.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja warunków umowy zawartej między Państwem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zwana dalej „Realizacją warunków umowy”),prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu usług marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie dochodzi do zamówienia produktu lub usługi.

Cel przetwarzania danych osobowych jest następujący: (i) obsługa Państwa zamówienia zakupu oraz wykonywanie praw i wypełnianie obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem. Złożenie zamówienia wymaga podania określonych danych osobowych niezbędnych do pomyślnej realizacji zamówienia (nazwisko, adres, dane kontaktowe). Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta lub zrealizowana przez Administratora; (ii) wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

Kontroler stosuje zautomatyzowaną procedurę podejmowania decyzji w rozumieniu Art. 22 RODO. Udzielili Państwo wyraźnej zgody na takie przetwarzanie danych.

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od ustania stosunku umownego). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, [Administrator przechowuje dane osobowe] przez okres do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

Administrator usunie dane osobowe po upływie okresu ich przechowywania.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby: (i) osoby zajmujące się dostawą towarów lub usług lub uzgodnieniem płatności na podstawie umowy; (ii) osoby prowadzące sklep internetowy lub świadczące inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego; (iii) osoby świadczące usługi marketingowe; (iv) [osoby, którym przekazywane są dane] w celu prowadzenia księgowości wpływów podatkowych zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w następującym zakresie:

- Imię i nazwisko, stopień naukowy;

- Adres do korespondencji;

- Adres do faktury;

- Adres e-mail;

- Kontakt telefoniczny;

- Dane bankowe;

- Informacje o przedmiocie świadczenia przekazane przez Administratora.

VI. Państwa prawa

Zgodnie z warunkami określonymi przez RODO, zachowujecie Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub do ograniczenia przetwarzania na podstawie Art. 18 RODO;

- prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie Art. 17 RODO;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 21 RODO;

- prawo do przenoszenia danych na podstawie Art. 20 RODO;

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora lub adres e-mail podany w Art. I niniejszego dokumentu.

- Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że naruszone zostało prawo do ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że wdrożył wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

VIII. Postanowienia końcowe

Wysyłając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami Ochrony Danych Osobowych i akceptujesz je w pełnym zakresie.

Zgadzasz się z niniejszymi Warunkami i postanowieniami zaznaczając swoją zgodę w formularzu online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami Ochrony Danych Osobowych i akceptujesz je w pełnym zakresie.

Administrator może zmienić niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych. Nowa wersja Regulaminu Ochrony Danych Osobowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Administratora i jednocześnie Administrator prześle Ci nową wersję Regulaminu Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail, który podałeś Administratorowi.

Niniejszy Regulamin Ochrony Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r.